MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA

Vsa merila so pripravljena tako, da kandidat lahko zbere najmanj 8 in največ 20 točk, pri čemer je 50 % teh točk za splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu, mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter 50 % točk za uspeh v 3. in 4. letniku ali za ocene pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika.

Pretvorba uspeha pri maturi in poklicni maturi v ocenjevalno lestvico od 2 do 5

MATURA

POKLICNA MATURA

uspeh, izražen v točkah

pretvorba v ocenj. lestvico

uspeh, izražen v točkah

pretvorba v ocenj. lestvico

23 – 34

5

18 – 20 (oz. 23 od leta 2004)

5

18 – 22

4

14 – 17

4

13 – 17

3

10 – 13

3

10 – 12

2

8 – 9

2

Točkovanje

1.) Pri kandidatih s končano gimnazijo ali drugim programom za pridobitev srednje strokovne izobrazbe oziroma poklicnim tečajem se upošteva seštevek:

·         s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu, izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 – 5 (50 % točk),

·         ocen splošnega uspeha v zadnjih dveh letnikih srednje šole (50 % točk):

 

 a) imamo podatke o končnem uspehu in uspehu v zadnjih dveh letnikih:

Splošni uspeh, pomnožen s faktorjem 2
(a x 2)

Uspeh v predzadnjem letniku
(b)

Uspeh v zadnjem letniku
(c)

Točke
(a x 2 + b + c)

zadosten  (2)  x 2

zadosten (2)

zadosten (2)

4 + 2 + 2 = 8

zadosten  (2)  x 2

zadosten  (2)

dober (3)

4 + 2 + 3 = 9

zadosten  (2)  x 2

dober (3)

dober (3)

4 + 3 + 3 = 10

itd.

itd.

itd.

itd.

odličen (5) x 2

odličen (5)

odličen (5)

10 + 5 + 5 = 20

OPOMBA: v naslednjih preglednicah je uspeh prikazan samo s številko!      


b) diploma: imamo podatke o uspehu v zadnjih dveh letnikih: kandidati za splošna uspeha v 3. in 4. letniku dobijo tolikšen delež točk, kot je navedeno za končni (splošni) uspeh (50 % točk) ter predzadnji in zadnji letnik skupaj (50 % točk):

Uspeh v predzadnjem letniku
(b)

Uspeh v zadnjem letniku
(c)

Točke
((b + c) x 2)

2

2

4 x 2 = 8

2

3

5 x 2 = 10

3

3

6 x 2 = 12

3

4

7 x 2 = 14

itd.

itd.

itd.

5

5

10 x 2 = 20

 

c) maturitetni tečaj, opravljen po 3. letniku ali prej: upošteva se le maturitetno spričevalo. Kandidati za splošni uspeh pri maturi  dobijo tolikšen delež točk, kot je navedeno za maturo (50 % točk) in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj (50 % točk):

Splošni uspeh pri maturi
(a x 2)

Točke
((a x 2) x 2)

2  x 2 = 4

4 x 2 = 8

3  x 2 = 6

6 x 2 = 12

4  x 2 = 8

8 x 2 = 16

itd.

itd.

5 x 2 = 10

10 x 2 = 20

   

2.) Za kandidate z opravljenim mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom se upošteva seštevek:

·         s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu, izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 – 5 (50 % točk),

·         ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika (50 % točk):

* Splošni uspeh, pomnožen s faktorjem 2
(a x 2)

Preizkus znanja iz slov.
(d)

Preizkus znanja iz mat. ali tujega j.
(e)

Točke
(a x 2 + d + e)

2  x 2

2

2

4 + 2 + 2 = 8

2  x 2

2

3

4 + 2 + 3 = 9

2  x 2

3

3

4 + 3 + 3 = 10

itd.

itd.

itd.

itd.

5 x 2

5

5

10 + 5 + 5 = 20

* uspeh izračunan iz ocen pri 4 izpitnih enotah

Pregled omejitev v zadnjih petih letih.

Dodatno razvrstitveno merilo

Če ima več kandidatov enako število točk, se lahko za vpis v posamezne izobraževalne programe pri izbiri upošteva tudi:

·         ocene pri posameznem predmetu v zadnjih dveh letnikih srednje šole ter

·         ocene pri posameznih predmetih pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika.

Prednost imajo kandidati z večjim številom točk iz seštevka ocen pri teh predmetih oziroma preizkusih.